Statut SAP

Ikona dokumentu

Rozdział I
Nazwa, teren działalności, siedziba władz, charakter prawny

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Akordeonistów Polskich, zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz m. st. Warszawa.

Stowarzyszenie Akordeonistów Polskich jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

Stowarzyszenie może powołać koła i fundacje.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń.

Stowarzyszenie może używać pieczęci okrągłej z napisem w otoku: Stowarzyszenie Akordeonistów Polskich, z napisem pośrodku: Zarząd Główny, a także pieczęci podłużnej z napisem: Zarząd Główny Stowarzyszenia Akordeonistów Polskich w Warszawie. Pieczęci podłużnych używają również Koła.

Stowarzyszenie może posiadać odznakę członkowską na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.

Rozdział II
Cele i środki działania

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. skupianie osób pracujących czynnie i twórczo na rzecz rozwoju akordeonistyki i upowszechniania muzykowania na akordeonie oraz sympatyków akordeonu,
 2. podnoszenie kwalifikacji zawodowych i artystycznych swych członków oraz opiekowanie się akordeonistyki oraz upowszechniania polskiej kultury muzycznej w kraju i poza granicami młodymi kadrami polskiej akordeonistyki i amatorskim ruchem akordeonowym,
 3. współdziałanie z władzami państwowymi, instytucjami muzycznymi, szkolnictwem artystycznym; organizacjami społecznymi, ruchem związkowym w tworzeniu sprzyjających warunków dla dobra i rozwoju artystycznego Polski.

Stowarzyszenie realizuje swe cele przez:

 1. organizowanie: koncertów, konkursów, konferencji, odczytów, seminariów, sympozjów, dyskusji, kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe i artystyczne swych członków,
 2. fundowanie stypendiów i nagród,
 3. prowadzenie kolekcji instrumentów, zbiorów piśmiennictwa muzycznego, nagrań dźwiękowych i audio-wizualnych,
 4. prowadzenie nauki gry, zaopatrywanie swych członków i szkół artystycznych w pomoce naukowe, instrumenty muzyczne, czasopisma specjalistyczne, dokonywanie ekspertyz i napraw instrumentów,
 5. publikowanie własnych wydawnictw specjalistycznych, nutowych, dźwiękowych i audiowizualnych,
 6. współpracowanie ze środkami masowego przekazu.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

Członkowie dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

Członkiem zwyczajnym może zostać każdy kto:

 1. pracuje twórczo dla dobra i rozwoju akordeonistyki,
 2. gra na akordeonie lub jest sympatykiem akordeonu,
 3. złoży deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia i zostanie przyjęty przez Zarząd Główny.

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. udziału w zebraniach oraz czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania ze wszystkich form działalności Stowarzyszenia przewidzianych w § 10 statutu,
 3. korzystanie z pomocy w zakresie ochrony praw autorskich,
 4. ubiegania się o tytuł rzeczoznawcy,
 5. noszenia odznaki Stowarzyszenia.